Privacy

Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerking wordt uitgevoerd door OREON PROPERTIES als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Lavendelweg 8 te Herentals, ingeschreven in de KBO onder nummer 0534.393.883, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – GDPR.

U kan ons bereiken via volgende kanalen:

Oreon Properties bvba | KBO 0534.393.883
Oreon Properties | Herentals | Lavendelweg 8 | info@oreon-properties.be | 014/23.48.23

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website en onze diensten:

Bij een interactief gebruik van de website – waarbij U actief persoonsgegevens in één of meerdere formulieren op de site ingeeft – waaronder begrepen het communiceren met één van de kantoren of medewerkers van Oreon Properties via de website, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. In het kader van het verlenen van de door U verzochte dienstverlening – bijv. het opvolgen voor U van een pand, het opvolgen voor U van nieuwe aanbiedingen in een bepaalde regio, algemene of specifieke verzoeken om bijkomende informatie, communicatie met Oreon properties, het opstellen van een aankoopbelofte of compromis, enz. – worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Ook wanneer u ons contacteert, een schatting aanvraagt, inschrijft op de nieuwsbrief, een brochure download of informatie aanvraagt worden er persoonsgegevens verwerkt. We kunnen uw gegevens ook krijgen via derden, waaraan u toestemming hebt gegeven (of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet). 

Een of meerdere van volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam en voornaam
 • telefoonnummer 
 • adresgegevens 
 • geboortedatum en geboorteplaats 
 • identiteitskaartgegevens 
 • Huwelijkscontract 
 • Financiële gegevens 
 • BTW-nummer  
 • Statuten
 • Interne balansen 
 • zoekopdrachten, hetzij naar bepaalde panden hetzij per regio 
 • andere informatie die u ons verstrekt.  

 Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd op:

 • Hetzij de toestemming die u in dit verband hebt gegeven. In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.
 • Hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijvoorbeeld indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of in ons gerechtvaardigd belang. 

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de in deze privacy policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens trachten accuraat en up-to-date te houden.

De ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

 • communicatiedoeleinden, o.m. doch niet beperkt tot contactname via telefoon, e-mail of post;
 • klantenbeheer; 
 • het verstrekken van de verzochte diensten; 
 • direct marketing m.b.t. het producten- en vastgoedaanbod van Oreon properties; 
 • aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om de website en/of diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat deze verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk en gebruikelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze Privacy policy worden uiteengezet.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheid.

 U hebt het recht om:

 • Uw gegevens en de essentiële informatie met betrekking tot de verwerking te raadplegen en toegang toe te krijgen;
 • Te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming intrekt; 
 • U te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
 • U te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG; 
 • Te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; 
 • Een welbepaald deel van uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen. 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen kan dit via het e-mailadres info@oreon-properties.be Indien u ontevreden bent over ons antwoord kan u zich steeds wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van deze instantie kan u onderaan terugvinden. 

Deze Privacy policy kan worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacy policy regelmatig te consulteren.

GBA
Gegevensbeschermingsautoriteit

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
Drukpersstraat 35 1000 Brussel 02/274.48.00